top of page

Meals & nutrition

Public·4 members
Hunter Lee
Hunter Lee

Matrkl Free


Namnet på garden hev vore skrive på ymse måtar fram gjenom tidi. Dei eldste skriveformene finn me i Bjorgyngjar kalfskinn 60 A, der det heiter Almlj. I gamal skriveform vart ofte bruka j istaden for i. Elles nemner 0. Rygh i Norske gardsnamn fylgjande former: 1610: Almliid, 1667: Almlie, og 1728: Almelie. I kyrkjebøkene frå 1677 og frametter til kring 1750 heiter det for det meste Allien. Grunnen til dette kan vera at foreldri som bar borni sine fram til skirsling i kyrkja, hev gjeve opp gardsnamnet Allien, og so hev presten skrive det soleis i kyrkjeboki. I jordebøker og rekneskapar hev det vore skrive Almli eller Almlie, og i matrkl. 1721 heiter det Almly med tyddel yver y-en. Etter 1800 hev det vorte meir ålment med skriveformi Almelid. Namnet kjem vel av at det veks alm i lidi ovanfor garden. Ikkje langt ifrå finst og stadnamnet Almeberget. I talemålet vert skriveformi Almelid sjeldan nytta. Millom bygdefolket vert garden alltid kalla Adliæ, og rett ofte kan ein høyra den gamle dativformi: i Adliene.
matrkl

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

  • Chantel Preston
  • Rafael Valdes
    Rafael Valdes
  • Theodore Harris
    Theodore Harris
  • Hunter Lee
    Hunter Lee
bottom of page